அமைச்சர் காமராஜால் தனது உயிருக்கு ஆபத்து : அதிமுக நகர செயலாளர் ஏ.டி.மாதவன்