இந்தியாவிலுள்ள மாநிலங்களில் தமிழ் மொழி பேசுபவர்கள் பற்றிய புள்ளி விவரங்கள்