உயிர் பறிக்கிறதா ஏர் கண்டிஷ்னர்? : சிறப்புச் செய்தி