எந்த தாமரை மலரும் சொன்னார்கள் என்று தெரியவில்லை : கமல்ஹாசன்