ஒளியின் காதலன் (பாலு மகேந்திரா): சிறப்புத் தொகுப்பு