கடந்த 8 ஆண்டுகளாக பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த 16 அடி நீளமுள்ள ராட்ச முதலை பிடிபட்டது