கடலூரில் முன்னாள் மாணவர்கள் 5,152 பேர் ஒன்றுகூடி, 5 உலக சாதனைகளை நிகழ்த்தினர்