கிரிக்கெட் உலகில் நிகழ்த்தப்பட்ட வித்தியாசமான சாதனைகள் : சிறப்புச் செய்தி