சஞ்சய் தத் வாழ்க்கை வரலாற்று திரைப்படத்தை சுற்றி எழுந்துள்ள சர்ச்சைகள் | செய்தித் தொகுப்பு