சேலத்தில் நடத்துனர் இல்லாமல் புதிய அரசு பேருந்தில் பயணிக்கும் பயணிகளின் கருத்து என்ன?