தமிழர்களின் ஊன் சோறா பிரியாணி? : சிறப்புத் தொகுப்பு