தமிழ் இருக்கை அமைப்பதனால் தமிழ் மொழிக்கும் தமிழர்களுக்கும் என்ன நன்மை கிடைக்கிறது? | சிறப்புச் செய்தி