தமிழ் சினிமாவின் தளத்தை அடுத்த தளத்துக்கு எடுத்துச்சென்ற இயக்குநர்களில் முக்கியமானவர் பாலா