சென்னையில் நேற்று கல்லூரி தொடங்கிய முதல் நாளிலேயே ஆயுதங்களுடன் சுற்றிய மாணவர்கள் கைது