திண்டுக்கல்லில் காதலை மையமாக் கொண்டு செயல்பட்டு வரும் கல்லூரி