திருப்பூர் இளைஞர்கள் மத்தியில் நெருப்பாய் பரவும் நெருப்பு கட்டிங் சிகை அலங்காரம்