தொலை நோக்கு பார்வையோடு 8 வழிச் சாலையை தமிழக மக்கள் ஆதரிக்க வேண்டும்;எதிர்ப்பது நியாயம் இல்லை : கிருஷ்ணசாமி