நெடுஞ்சாலைக்கு வந்த ஒற்றை காட்டு யானை : பொதுமக்களை துரத்தியதால் மக்கள் அச்சம்