பிரான்ஸை பின்னுக்கு தள்ளி 6-வது மிகப் பெரிய பொருளாதார நாடாக வளர்கிறது இந்தியா : உலக வங்கி