போலி கணக்குகளை முடக்கும் டிவிட்டர் : கலக்கத்தில் பிரபலங்கள் : சிறப்பு செய்தி