மக்கள் கருத்துகளை கேட்டே திட்டங்களை செயல்படுத்த வேண்டும் : ஸ்டாலின்