வறுமையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை அதிகம் கொண்ட நாடு இந்தியா : ஆய்வு முடிவுகள்