“விதான் சவுதா : வின்னர் யார் ?” | கர்நாடகாவில் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கப் போவது யார்?