56 ஆண்டுகளாக தெரு நாய்களை பிள்ளைகள் போல் பேணி வளர்த்த மூதாட்டி