8 வழிச்சாலை திட்டத்தின் பயனை முழுமையாகத் தெரிந்துகொள்ளாமல் எதிர்க்க வேண்டாம் : நீதிபதி டி.ராஜா