தமிழகத்திலும் பிரபலமாகி வரும் ட்ரோன் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் முறை | Drone agriculture

தமிழகத்திலும் பிரபலமாகி வரும் ட்ரோன் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் முறை | Drone agriculture

On