“ஃபானியால் மழை இல்லை; வெப்பமே அதிகரிக்கும்!” – புயல் மனிதர் சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்!

“ஃபானியால் மழை இல்லை; வெப்பமே அதிகரிக்கும்!” – புயல் மனிதர் சொல்லும் அதிர்ச்சி தகவல்!

On

சாமானியனின் குரல் | தண்ணீருக்காக தவிக்கும் தலைநகரம்; அடுத்த டர்பனாகிறதா சென்னை?

சாமானியனின் குரல் | தண்ணீருக்காக தவிக்கும் தலைநகரம்; அடுத்த டர்பனாகிறதா சென்னை?

On