மலேசிய அமைச்சர் டத்தோ. தேவமணி கிருஷ்ணசாமியுடன் ஒரு சந்திப்பு…!