ராஜேந்திர சோழனின் உருவத்துக்கு வடிவம் கொடுத்துள்ள ஓவியர் ராஜராஜன் பற்றிய ஒரு சிறப்பு தொகுப்பு