வாய்க்கால்களை தூர்வாராமலே 25 லட்சம் ரூபாய் செலவு செய்ததாக வைக்கப்பட்ட பெயர்பலகை : விவசாயிகள் அதிர்ச்சி