உத்தரப் பிரதேசத்தில் 3000 டன் தங்கச்சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்

உத்தரப் பிரதேசத்தில் 3000 டன் தங்கச்சுரங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பதாக தகவல்

On