ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழும் குழந்தையை மீட்க, நவீன கருவியை கண்டுபிடித்த பள்ளி மாணவர்

ஆழ்துளை கிணற்றில் தவறி விழும் குழந்தையை மீட்க, நவீன கருவியை கண்டுபிடித்த பள்ளி மாணவர்

On