“சைக்கோ படத்தை ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும்!” – ரசிகர்கள்

“சைக்கோ படத்தை ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் கட்டாயம் பார்க்க வேண்டும்!” – ரசிகர்கள்

On